שימועים ציבוריים

שימוע משני נוסף לטיוטת אמות המידה לקביעת יחס חלוקת תשלומים למימון הפקות מקומיות קנויות מסוגה עילית / מורכבת

תאריך אחרון להגשה 02.08.2020

מצורף בזאת מסמך השימוע בנושא שבנדון.

Top