שימועים ציבוריים

שימוע - ביטול הוראות הדיווח ברישיונות כלליים

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 28.07.2019
07:00

Top