שימועים ציבוריים

שימוע מספר 2 - מתן הוראות בשל נסיבות עקב המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה - איוש מוקד פניות טלפוני

תאריך אחרון להגשה 19.03.2020 19:00

בשל נסיבות עקב המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה שוקל המשרד לאשר חריגה מהוראות הרישיונות בנושא המפורט להלן כמפורט בטיוטת ההחלטה המצ"ב:

Top