שימועים ציבוריים

שימוע - קביעת תשלומים מרביים לשירותי הטלפוניה הקמעונאיים של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

תאריך אחרון להגשה 15.02.2021

ניתנה ארכה להעברת התייחסויות לשימוע עד ליום 15 בפברואר 2021

Top