שימועים ציבוריים

שימוע - מתן אפשרות לחברת IBC לספק שירות באנדל הפוך למנויי קצה פרטיים ושירותים נוספים ללקוחות עסקיים גדולים

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 03.02.2020

ניתנה ארכה נוספת להגשת התייחסויות לשימוע, עד ליום 03.02.2020

Top