שימועים ציבוריים

שימוע - שינוי הדרישה לאחזקת שיעור מזערי של אמצעי שליטה בבעל רישיון כללי בידי גורם ישראלי

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 01.05.2020

מועד הגשת התייחסויות לשימוע הוארך עד ליום 01.05.2020

Top