שיתוף ציבור - הערות לציבור

המלצות הצוות הבין-משרדי לבחינת מדיניות פרישת תשתיות תקשורת אולטרה רחבות-פס נייחות במדינת ישראל – להערות הציבור

סיב אופטי
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 15.12.2019

עדכון מ 09.12.19 - אורכה הגשת התייחסות נוספת עד 15.12.19

בעלי תפקידים

Top