שיתוף ציבור - הערות לציבור

המלצות הצוות הבין-משרדי לבחינת מדיניות פרישת תשתיות תקשורת אולטרה רחבות-פס נייחות במדינת ישראל – להערות הציבור

סיב אופטי
סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 02.12.2019

אורכה הגשת התייחסות עד 02.12.19

בעלי תפקידים

Top