שימועים ציבוריים

תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות)(תיקון), התשע"ט 2019

סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 22.09.2019

Top