מחירון ותעריפי נסיעה במונית שירות ומוניות מיוחדות (ספיישל)

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התש"פ – 2020