סלקום תקשורת קווית שותפות מוגבלת בע"מ

רישיון מעודכן ל 01/12/2022