הוראת מנכ"ל 6.2 - מתן המלצות להקצאת קרקע בפטור ממכרז באזורי תעשייה

מספר  6.2