הטבות לאוכלוסיות מיוחדות

בחודש אפריל 2014 פורסמו "תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 2014), התשע"ד–2014".