תמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים ביישובים כפריים המקיימים פעילות חקלאית משמעותית באזורי עדיפות לאומית - תיקון החלטת ממשלה

מספר החלטה  668
 • יחידה
 • ממשלה
  הממשלה ה- 36, נפתלי בנט
 • ועדות שרים
  ועדת השרים לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
 • תאריך פרסום
  19.11.2021
 • תאריך תחולה
  19.11.2021

החלטה מספר  נגב/3 של ועדת שרים לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל מיום 10.11.2021 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 19.11.2021 ומספרה הוא 668(נגב/3).

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.