הרחבת התשתית לשיתוף ציבור בעבודת משרדי הממשלה

מספר החלטה  619
  • יחידה
  • ממשלה
    הממשלה ה- 35, בנימין נתניהו
  • תאריך פרסום
    06.12.2020
  • תאריך תחולה
    06.12.2020

החלטה מספר  619 של הממשלה מיום 06.12.2020 .

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.