חיזוק ומיצוב מרחב אגן העיר העתיקה בירושלים

מספר החלטה  3788

החלטה מספר 3788 של הממשלה מיום 13.05.2018

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.