התוכנית הלאומית לחשיפת ירושלים הקדומה (תוכנית "שלם" - שלב ב')

מספר החלטה  1513
  • יחידה
  • ממשלה
    הממשלה ה- 36, נפתלי בנט
  • תאריך פרסום
    29.05.2022
  • תאריך תחולה
    29.05.2022

החלטה מספר  1513 של הממשלה מיום 29.05.2022 .

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.