כישורי סף למנהלים כלליים במשרדי הממשלה

מספר החלטה  86

החלטה מס. 86 של הממשלה מיום 10.05.2009

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.