הודעה על שינויים בעקבות כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018, המסדיר את הליכי חדלות הפירעון, ייכנס לתוקף ביום 15 בספטמבר 2019.