מידע משפטי 

קביעה בדבר ניצול מעמד לרעה בניגוד להוראות סעיף 29א לחוק התחרות הכלכלית, תשמח-1988 ודרישת תשלום לפי הוראות סעיף 50ח לחוק - בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ונושא משרה בה

מספר 501680

החלטת הממונה על הגבלים עסקיים להטיל עיצום כספי

סוג מידע משפטי 
החלטות הממונה
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 12.05.2020
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 12.05.2020
Top