מידע משפטי 

קביעה בדבר ניצול מעמד לרעה בניגוד להוראות סעיף 29א לחוק התחרות הכלכלית, תשמח-1988 ודרישת תשלום לפי הוראות סעיף 50ח לחוק - בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ונושא משרה בה

מספר 501680

החלטת הממונה על הגבלים עסקיים להטיל עיצום כספי

סוג מידע משפטי 
החלטות הממונה
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 26.09.2019
Top