מידע משפטי 

מנהלת לשיקום ולפיתוח חבל 'התקומה' ואוכלוסייתו

החלטת ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) מס. חכ/6 מיום 19.10.2023

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא באתר הרשומות במשרד המשפטים.