שאלות ותשובות בענייני פרטיות בתקופת הקורונה

כל האמור להלן מתייחס אך ורק לנסיבות החירום יוצאות הדופן של המאבק במגפת הקורונה. כשתסתיים שעת חירום חריגה זו (לכל המאוחר עם פקיעת תוקפו של צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020), לא ניתן יהיה עוד להסתמך על האמור להלן או לפעול על פיו

פרטיות בעבודה ובמסגרות לימודים

אבטחת מידע

גופים ציבוריים

זכויות אישיות

פרטיות במרחב הציבורי

Top