התראות

פורסמה טיוטת עדכון הנחיות לתכנון רחובות בערים (כולל אופניים)

תאריך פרסום 26.07.2020
פורסמה טיוטת עדכון הנחיות לתכנון רחובות בערים (כולל אופניים)
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top