התראות

פנייה לרשם ושליחת מסמכים

תאריך פרסום:  06.02.2020
פנייה בכתב לרשם הקבלנים תיעשה באמצעות טופס פניות הציבור בלבד
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top