התראות

דוחות הזמנות לשנת 2020

תאריך פרסום 04.01.2021
דוחות הזמנות לשנת 2020 - פרסומים בהתאם להוראות סעיף 49(ב) לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה - 1985
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top