אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

מכרז - הכשרת מזכירים במועצות דתיות

מספר 12/17
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 13.12.2017
    • תאריך פרסום: 
      29.11.2017

המשרד לשירותי דת פונה בזאת לקבל הצעות להפעלת תכנית להכשרת מזכירים המועסקים במועצות דתיות ובמועצות אזוריות.

Top