אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

מכרז למתן שירותי ייעוץ לאגף בכיר תקצוב ותכנון

מספר פומבי 11/17
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 03.12.2017
    • תאריך פרסום: 
      09.11.2017

המשרד לשירותי דת באמצעות אגף בכיר לתקצוב ותכנון, מזמין בזאת מציעים, בעלי נתונים כמפורט להלן, להציע הצעותיהם למתן שירותי ייעוץ כמפורט

Top