אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תמיכות ומענקים

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד לשוויון חברתי ברשויות מקומיות לשנים 2020-2018 - הקמה, שדרוג והפעלה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים

תאריך אחרון להגשה 28.08.2017
    • תאריך פרסום: 
      13.08.2017

המשרד לשוויון חברתי – מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" שוקל לתמוך ברשויות מקומיות בהקמה, שדרוג והפעלה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים.

Top