מכרזים

מכרז פומבי מס' 7/2019 למתן שירותי ייעוץ עבור סוכנות החלל הישראלית

מספר 7/2019
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 16.06.2019
12:00

Top