תמיכות ומענקים

סיוע בתפעול ושיווק של מתקן הדגמה מסחרי בחוץ לארץ (תכנית מאגדי תשתית)

סטטוס סגור להגשת הצעות

תכנית זו מאפשרת לחברות ישראליות המתאגדות יחדיו להגיש בקשה לקבלת סיוע עבור הקמה, תפעול ושיווק של מתקן הדגמה מסחרי במדינת יעד, במטרה להגדיל את היקף המכירות שלהן.

Top