קולות קוראים

הודעה בדבר אפשרות לקבלת זכויות במקרקעין להקמת מפעלי תעשייה או מלאכה באזור תעשייה גוש עציון

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 27.01.2019

החל מ-26/12/2018 ועד ל-27/01/2019 ניתן להגיש למשרד בקשות לקבלת המלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לגבי מקרקעין באזור התעשייה של גוש עציון, למטרת הקמת מפעל שתחום עיסוקו תעשייה או מלאכה.

Top