שימועים ציבוריים

ועדה מייעצת לבחינת שירותי הדואר בתחום השמור

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 24.12.2018
16:28

לאור מספר בקשות החליט יו"ר (יושב ראש) הוועדה לדחות את המועד האחרון להגשת עמדות ליום 24 בדצמבר 2018. לוח הזמנים האמור נקבע, בין היתר, נוכח בקשת שר התקשורת בסעיף 7 לכתב המינוי לקבלת המלצות הוועדה עד ליום 18 בפברואר 2019. לאור זאת, הוועדה מבקשת לקבל את העמדות בהקדם האפשרי, בהתאמה למועד האמור.

Top