אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

חוזרים והוראות מנכ"ל

הוראת מנכ"ל 5.12 - תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב)

מספר:  5.12

הוראה זו באה להסדיר ולפרט את כללי הסיוע, תנאי הסף ואמות המידה להשתתפות בתכנית.

Top