אישור תוכנית לאומית להתייעלות אנרגטית

מספר החלטה  3269

החלטה מספר 3269 של הממשלה מיום 17.12.2017

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.