התוכנית הלאומית לחשיפת ירושלים הקדומה (תוכנית "שלם" - שלב ג')

מספר החלטה  548
  • יחידה
  • ממשלה
    הממשלה ה- 37
  • תאריך פרסום
    21.05.2023
  • תאריך תחולה
    21.05.2023

החלטה מספר 548 של הממשלה מיום 21.05.2023

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.