החלטה מס' 62703– תיקון אמות המידה לצורך החלת מודל השוק על היצרנות הפרטית הקיימת ועל אנרגיות מתחדשות

מספר  62703

החלטה זו מתקנת את הרגולציה הקיימת ליצרנים ברשת ההולכה בכל סוגי הטכנולוגיה ומחילה עליהם את אמות המידה שמסדירות את אופן הפעולה של שוק האנרגיה בישראל. מהות ההחלטה היא יצירת בסיס רגולטורי אחיד למתקני ייצור ברשת ההולכה מבחינת אופן תשלומי הזמינות, אופן הגשת תכניות הייצור ותכנית העמסה, וככל הניתן גם לתשלומים עבור אנרגיה.