הקמת רכבל תיירותי למרחב ירושלים הקדומה

מספר החלטה  2681

החלטה מספר  2681 של הממשלה מיום 28.05.2017

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.