אימוץ הגדרת עבודה לאנטישמיות

מספר החלטה  2315

החלטה מספר  2315 של הממשלה מיום 22.01.2017

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.