הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק

מספר החלטה  542

החלטה מספר  542 של הממשלה מיום 20.09.2015

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.