אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

חדשות

פניה לקבלת הערות הציבור

ביום 1.5.2017 נכנס לתוקף התיקון לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991(להלן – החוק) המחייב הפקדת פיקדון בגין העסקת מסתננים.

Top