מידע משפטי 

ביקורת ותלונות

חוק שירותי התיירות תשל"ו – 1976 וחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים תשי"ח -1957 הינם מקור הסמכות לפעילות מחלקת איכות המוצר התיירות

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות
נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.