מידע משפטי 

חוק המים התשי"ט-1959 ותקנותיו

חוק המים התשי"ט-1959 מסדיר את נושא המים וקובע כי כל מקורות המים במדינה העיליים התחתיים הם קניין הציבור, וכי המשרד להגנת הסביבה אחראי לאיכות המים ולמניעת זיהומם.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא באתר הרשומות במשרד המשפטים.