מידע משפטי 

חוות דעת: שימושים בתכנים מוגנים בזכויות יוצרים לצורך למידת מכונה

חוות הדעת מפרשת את דיני זכויות יוצרים באופן שיבטיח איזונים נכונים בין השאת התמריץ ליצירה לשימור המובילות הישראלית בתחום למידת המכונה

סוג מידע משפטי 
חוות דעת