אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מידע משפטי 

תקנות התכנון והבנייה (משלוח הודעות והחלטות בדרך מקוונת), תשע"ז-2016

    • תאריך פרסום: 
      22.05.2017

תקנות המסדירות את הסמכות לקבוע הוראות לעניין משלוח הודעות והחלטות בדרך מקוונת, בעקבות תיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.

Top