אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מידע משפטי 

תקנות התכנון והבנייה (משלוח הודעות והחלטות בדרך מקוונת), תשע"ז-2016

    • תאריך פרסום: 
      22.05.2017

תקנות המסדירות את הסמכות לקבוע הוראות לעניין משלוח הודעות והחלטות בדרך מקוונת, בעקבות תיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות
Top