אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

אודות

ייעוד - תפקידיה העיקריים של משטרת ישראל כזרוע אוכפת חוק קבועים בסעיף 3 לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א - 1971. הסעיף קובע: "משטרת ישראל תעסוק במניעת עבירות ובגילוין, בתפיסת עבריינים ובתביעתם לדין, בשמירתם הבטוחה של אסירים, ובקיום הסדר הציבורי וביטחון הנפש והרכוש". משטרת ישראל פועלת על פי הסמכויות שהוענקו לכל שוטר בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א - 1971 ובחקיקות נוספות.

 

מתוך הסמכויות שהוענקו לשוטר לצורך מילוי תפקיד: סמכויות לצורך חקירת עבירות ותפיסת עבריינים; תביעת נאשמים לדין; סמכויות בעניין פיקוח והסדרת התנועה בדרכים; סמכויות בנושא רישוי וניהול עסקים; רישוי בנושאי תהלוכות ואספות; סיוע באכיפת פסקי דין וצווים שניתנו על ידי מי שהוסמך לכך על פי דין.

 

תפקידים

תפקידם של שוטרים קבוע בסעיף 5 לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א –1971, אשר לפיו:

"מתפקידו של כל שוטר:

 • לקיים סדר בדרכים הציבוריות, ברחובות הציבוריים, במעברים, ברציפים, במקומות נחיתה, ברציפי רכבות, בנמלים, בנהרות, בתעלות, באגמים ובכל מקום שיש לציבור גישה אליו;
 • למנוע הפרעות בשעת התקהלות או תהלוכה בדרכים הציבוריות וברחובות הציבוריים או בסביבת בית תפילה בשעת תפילה בציבור, וכן כל אימת שדרך, רחוב, מעבר, רציף או מקום נחיתה עלולים להיות דחוסים או חסומים;
 • ליתן דעתו על עבירות הנעברות בדרך, בכביש, ברחוב, במעבר או במקום ציבוריים;
 • לקבל לרשותו מציאה או רכוש שאין עליו תובעים, ולנהוג בו באופן שנקבע;
 • לעצור כל אדם שיש לו יסוד סביר לחשוד בו כי הוא מחזיק או מעביר, בכל אופן שהוא, רכוש גנוב או כל דבר שהחזקתו אינה חוקית, ולחפש בכליו ובגופו של אדם כאמור."


המשטרה מופקדת על ביצוע התפקידים והמשימות בתחומים הבאים:

 • לחימה בפשיעה: חקירת עבירות, גילוי עבריינים והבאתם לדין, חשיפה של עבירות בלתי מדווחות ומניעת עבירות.
 • שמירה על הסדר הציבורי: טיפול בפניות אזרחים בנושאים של הפרות חוק וסדר,טיפול בהפגנות ובהתקהלויות בלתי חוקיות,טיפול בנושא של רישוי עסקים,אחריות לאבטחת הציבור.
 • פיקוח והסדרת התנועה בדרכים: הזרמת התנועה והכוונתה, אכיפה של דיני התעבורה, חקירת תאונות דרכים והבאתם של עברייני תנועה לדין.
 • ביטחון הפנים: שמירה על שלום הציבור ולחימה בפעילות חבלנית עוינת – טיפול בפיגועים חבלניים ומניעה של פיגועים חבלניים

 

ערכי משטרת ישראל - משטרת ישראל פועלת לאכיפת החוק, לקיום הסדר הציבורי ולשמירה על ביטחון הנפש והרכוש, ובה בעת לכיבוד זכויות היסוד של האדם. השירות במשטרת ישראל מבוסס על ההכרה בשליחות הלאומית והגשמתה ועל הזדהות עם ערכי מדינת ישראל ועם רוח מגילת העצמאות. ערכי משטרת ישראל מהווים מצפן מוסרי המכוון את התנהגות השוטר.

 

ערכי הייעוד

 • הגנה על חיי האדם שלומו ורכושו: השוטר יגן על חיי האדם, שלומו ורכושו בנחישות, באומץ לב ובתבונה.
 • כיבוד האדם וזכויותיו: שוטר יפעל לשמירה על זכויות האדם בממלכתיות, בשוויוניות, ללא משוא פנים ובסובלנות כלפי האחר והשונה.
 • שמירה על החוק ואכיפתו: השוטר יפעל לאכיפת החוק במסגרת הסמכויות וההוראות, תוך ציות לחוק, כיבודו, שמירה על ריסון הכוח, הגינות ומידתיות.

 

ערכי הארגון

 • דוגמה אישית: שוטר ינהג באופן הראוי לשמש מופת בחברה הישראלית ביחידתו, מתוך הכרה ביכולותיו ובאחריותו לאכיפת החוק.
 • הזדהות ומחויבות לארגון: השוטר יפעל מתוך הזדהות עם ייעודה של משטרת ישראל, רוחה, ערכיה, מטרותיה ומורשתה, בעת מילוי תפקידו ובחייו האישיים. יפגין נאמנות כלפי עמיתיו וכלפי הארגון וישמור על כבודה ומעמדה של המשטרה בעיני הציבור.
 • יושרה: שוטר יפעל תוך הלימה מלאה בין אמירת האמת, לבין הכוונה למימושה ובין העשייה להשגתה. את פעולותיו יאפיינו כנות והוגנות בהתאם לעקרונות הפעילות המשטרתית בעיני האזרחים, עמיתיו, פקודיו ומפקדיו.
 • מצוינות: השוטר ינהג באורח חיים הכולל שאיפה ומאמץ לשיפור מתמיד ולהשגיות בולטת ביחס לאמות המידה הנהוגות.
 • מקצועיות: השוטר יפעל ברמת ידע ומיומנות מתקדמים, תוך התפתחות מתמדת, גילוי יוזמה ואחריות לתוצאות מעשיו, לשם ביצוע מלא ומוצלח של משימותיו.
 • נחישות וחתירה למגע: השוטר יהא הראשון לפעול אל מול המשימה בכל עת ובכל מקום באומץ לב ובדבקות, יהא נכון להסתכן, יגלה אחריות, ייטול יוזמה ויפעל בתבונה. שלטון החוק וקדושת החיים יהיו נר לרגליו.
 • שירות: השוטר יסייע לאזרח לקיים את אורח חייו על-פי טעמו ובכפוף לרוח החוק.יעשה כמיטב יכולתו להגברת תחושת הביטחון האישי ולמימוש ציפיותיו לשביעות רצונו של האזרח.

 

חזון משטרת ישראל

 • נפעל מתוך שליחות ומתוך מחויבות כדי להקנות ביטחון אישי וביטחון חברתי לאזרחי המדינה, לתושביה ולאורחיה, כדי להעניק להם שירות איכותי ושוויוני וכדי לשפר את איכות חייהם, בד בבד עם פעילותנו הנחושה לאכיפת החוק.
 • נעשה לחיזוק אמון הציבור במשטרה, תוך שמירה על זכויות הפרט, על כבודו ועל חירותו, ונראה בקהילה ובמנהיגיה שותפים בדרכנו לחיזוק חוסנה של החברה בישראל.
 • נחתור יחדיו לטיפוח העוצמות האנושיות הטמונות בשוטרינו ומפקדינו אשר מהווים את מקור כוחנו המוסרי.
Top