אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אודות

סמכויות השפיטה בישראל נתונות בידי הרשות השופטת. הרשות השופטת מורכבת ממערכת בתי המשפט בישראל שבראשה עומד בית המשפט העליון, וכן מבתי הדין. במערכת בתי המשפט שלוש הערכאות: בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים ובתי משפט השלום. עצמאות הרשות השופטת מובטחת מפני התערבות הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. להלן פירוט והרחבה על ההיסטוריה של המשפט והשיפוט במדינת ישראל.

הרשות השופטת בישראל, היא רשות עצמאית. במילוי תפקידי השפיטה אין היא תלויה באדם או רשות אחרת. אי-התלות היא גם עניינית וגם אישית. אי-התלות האישית מובטחת בדרך בחירתו של שופט ובעניינים הנוגעים להעלאתו בדרגה של שופט, בתקופת כהונתו, בתנאי שירותו, בשכרו, בחסינותו ובענייני משמעת. אי-התלות העניינית פירושה כפיפות השופט למרות החוק בלבד, ואי כפיפות במילוי תפקידי השפיטה לאדם או למרות אחרת כלשהי.

בית המשפט העליון עומד בראש מערכת השיפוט בישראל. תחום שיפוטו – המדינה כולה. בבית המשפט העליון מכהנים היום 15 שופטים. הלכה שפוסק בית המשפט העליון מחייבת כל בית משפט, זולת בית המשפט העליון. זה עקרון התקדים המחייב הנוהג בישראל. בית המשפט העליון יושב כבית משפט לערעורים וכבית משפט גבוה לצדק (בג"צ). כבג"צ דן בית המשפט העליון בעניינים אשר הוא רואה צורך לתת מהם סעד למען הצדק ואשר אינם בסמכותו של בית משפט אחר, או של בית דין אחר. כבית משפט לערעורים, דן בית המשפט העליון בערעורים (פליליים ואזרחיים) על פסקי דין והחלטות אחרות של בתי המשפט המחוזיים. כמו כן, דן הוא בערעורים על החלטות שיפוטיות ומעין שיפוטיות שונות, כן יושב בית המשפט העליון ב"דיון נוסף" על פסקי דינו. סמכות מיוחדת שיש לבית המשפט העליון היא להורות על קיום "משפט חוזר" בעניין פלילי שנפסק בו סופית.

עניינים אזרחיים ופליליים בערכאה ראשונה נדונים בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום. בית המשפט המחוזי יושב כבית משפט של ערכאה ראשונה וכבית משפט לערעורים על פסקי הדין של בית משפט השלום. הלכה שפסק בית משפט מחוזי מנחה את בתי משפט השלום.

בית משפט השלום דן בעניינים פלילים ובעניינים אזרחיים. בענייני משפחה הפך בית המשפט השלום לבית המשפט לענייני משפחה. בית משפט השלום יושב גם כבית משפט שלום לתעבורה, כבית משפט לעניינים מקומיים, כבית משפט לתביעות קטנות וכבית דין לשכירות.

בצד בתי המשפט קיימים בתי דין אשר להם סמכות שיפוט מוגבלת. בתי דין לעבודה – דנים בתובענות שעילתן ביחסי עובד ומעסיק. כן דנים הם בסכסוכים בעניין הסכמים קיבוציים , בתובענות שנוגעות בקופת גמל ותביעות על פי חוק הביטוח הלאומי. בית הדין הארצי לעבודה – דן בערעורים על פסקי דין של בתי דין האזוריים לעבודה, וכן בתובענות בין צדדים להסכם קיבוצי, בין ארגוני עובדים, ובין ארגוני מעבידים, שהן נובעות בעניינים של יחסי עבודה.

Top