אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אודות

המשרד לשוויון חברתי (בעבר "המשרד לאזרחים ותיקים") הוא גוף מטה בממשלה ששם לו למטרה לקדם שוויון חברתי בישראל. המשרד מטפל בתחומים הבאים: קידום אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל, קידום מעמד האישה – באמצעות הרשות לקידום מעמד האישה, פיתוח כלכלי של המגזר הערבי – באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים, קידום אוכלוסיית הצעירים וקידום ויישום מדיניות לאומית לשימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת באמצעות המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית". 
 

הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים 

הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים הוקמה מתוקף החלטת ממשלה מס' 1204(ערב/13) מיום 15.02.2007, ומטרותיה העיקריות הן להביא למיצוי הפוטנציאל הכלכלי של האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, לעודד את הפעילות הכלכלית היצרנית והעסקית בתוך היישובים הערבים, הדרוזים והצ'רקסים ושילוב אוכלוסיות המיעוטים בחברה ובכלכלה הישראלית.
באמצעות הרשות לקידום ופיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים, פועל המשרד להביא בהדרגה לשיפור ברווחתה הכלכלית של אוכלוסיית המיעוטים ולקידום השוויון הכלכלי. ברוח זו, פועל המשרד, בין היתר, לחיזוק הבסיס הכלכלי הקיים באוכלוסייה זו וליצירת מנופי צמיחה כלכליים שיאפשרו צמצום פערים חברתיים וכלכליים. בימים אלו, מקדם המשרד תכניות ארוכות טווח לקידום ופיתוח של אוכלוסיית המיעוטים בישראל בתחומי החינוך, הדיור, החברה והכלכלה. מוזמנים לעיין בקישור להחלטת הממשלה מס' 922 מיום 30.12.15 שעניינה פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2016-2020.
 

הרשות לקידום מעמד האישה

הרשות לקידום מעמד האישה הוקמה על פי חוק בשנת 1998, במטרה לקדם את השוויון בין המינים בישראל, להביא לתיאום בין הגופים המטפלים במעמד האישה, לקדם פעילות למניעת אלימות נגד נשים, לקדם את החינוך, החקיקה והאכיפה בתחומים אלה, ולהעמיד לרשות הממשלה את הכלים והמידע הנדרשים להשגת המטרות האמורות.
לרשות לקידום מעמד האישה סמכויות ומטלות שנקבעו לה מכוח חוקים שונים כך: חוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998; החוק לשיווי זכויות האישה, התשי"א-1951; חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), התש"ס-2000; פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], תשל"ב-1971; חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 (תיקון מ-2005).

 

מטרותיה העיקריות של הרשות לקידום מעמד האישה הן לגבש ולעודד מדיניות ופעילות לקידום מעמד האישה לשוויון בין המינים לביעור ההפליה נגד נשים ובכלל זה למניעת אלימות נגד נשים, לעודד, לתאם ולקדם את הפעולות של משרדי הממשלה וגופים ציבוריים שונים; לייעץ, לעקוב ולבקר אחר פעילויות משרדי הממשלה בתחומי פעולתה של הרשות; לפעול להעמקת המודעות הציבורית בתחומי פעולתה של הרשות; לקדם הצעות לחקיקה בתחומי פעולתה של הרשות; להגיש חוות-דעת מגדריות על הצעות חוק ועל חקיקת משנה; לרכז מידע ונתונים, וליזום מחקרים בתחומי פעולתה של הרשות; לקדם מסגרות פעולה ושירותים בתחומי פעולתה של הרשות; לפעול ליישומה של האמנה לביעור כל צורות ההפליה נגד נשים, משנת 1979; להכין דיווחים תקופתיים שהמדינה מחויבת לפרסם בהתאם לאמנות בינלאומיות ועל-פי הנדרש מתוקף קשרים בינלאומיים וכן לקיים קשרים בינלאומיים בתחומי פעילותה; וכן לעקוב אחר יישום חובת הייצוג ההולם בגופים ציבוריים לעיצוב מדיניות לאומית בתחום.
 

מוקדי הפעילות:

באמצעות הרשות לקידום מעמד האישה, מקדם המשרד את השוויון בין המינים בישראל. ברוח זו, פועל המשרד בין היתר לקידום הייצוג ההולם של נשים בשירות הציבורי ובמוקדי קבלת החלטות, הטמעת ההיבט המגדרי ככלי לעיצוב מדיניות במנהל הציבורי, הסברה למיגור האלימות המגדרית על שלל היבטיה והמאבק באפליה על בסיס מגדרי. ראוי לציין, כי המשרד דאג לקדם סקירה וניתוח מגדרי של תקציב המדינה לשנת 2015-2016 כחלק אינטגראלי מנוסח הצעת התקציב. בפעם הראשונה בתולדות המדינה הצעת תקציב המדינה כוללת שיקוף של אופני חלוקת משאבים בפרספקטיבה מגדרית.
 

ישראל דיגיטלית

"ישראל דיגיטלית" הוא מיזם ממשלתי למימוש ההזדמנות הטמונה בטכנולוגיות מידע ותקשורת לטובת קידמה, חדשנות, צמיחת המשק ושיפור איכות החיים של כלל תושבי המדינה שילוב של תשתיות טכנולוגיות מתקדמות וסדרת החלטות ממשלה יצרו הזדמנות לרתום את הפוטנציאל הטמון בטכנולוגיה כמנוע צמיחה ולפעול לצמצום פערים חברתיים באמצעים דיגיטליים ולשיפור השירותים לאזרח בתחומים כמו חינוך, בריאות, רווחה ועוד, באמצעות הפיכתם לזמינים, נגישים, ומותאמים לאתגרי המאה ה-21.
 
המיזם הוקם מתוקף החלטת ממשלה מס' 1046 מיום 15.12.2013 שקבעה שיש להשתמש בטכנולוגיות מתקדמות כמנוף לשיפור השירותים לאזרח והפחתת הבירוקרטיה, צמצום פערים חברתיים, קידום צמיחה כלכלית וחסכון בעלויות. תפקיד מטה ישראל דיגיטלית הוא ליזום, להזניק ולעודד שימוש באמצעים דיגיטליים, להשגת מטרות חברתיות-כלכליות תוך שיתוף פעולה בין מגזרי ובין לאומי. 
 
מטה המיזם פועל במשרד לשוויון חברתי, ומפעיל פרויקטים שונים בשיתוף עם משרדי ממשלה שונים, לטובת גיבוש ויישום תכנית דיגיטלית לאומית ורב שנתית על מנת לחולל טרנספורמציה דיגיטלית במגזר הציבורי ולמצב את ישראל כמובילה עולמית בתחום. במסגרת זו חותרים ליצירת תשתית שתורכב מצוותי יישום משותפים לישראל דיגיטלית ולמשרדי הממשלה השונים, לטובת איתור אתגרים בתהליכי עבודה פנים משרדיים וחוצי משרדים, יצירת פתרונות טכנולוגיים חדשניים והסרת חסמים ביורוקרטיים. צוותי היישום יפתחו אסטרטגיה דיגיטלית למשרד, לצד קידום פיילוטים המאפשרים גמישות והתנסות בשטח. המטה מקדם חדשנות בתחומים כגון חינוך דיגיטלי, בריאות דיגיטלית, רווחה דיגיטלית, מסחר מקוון בעסקים קטנים ובינוניים ועוד מגוון נושאי ליבה. בנוסף, עוסק מטה ישראל דיגיטלית ביצירת תשתיות טכנולוגיות ובפיתוח הון אנושי שיאפשר להתאים את עבודת הממשלה לאתגרי המאה ה-21. 
 

אזרחים ותיקים

המשרד לשוויון חברתי (בעבר המשרד לאזרחים ותיקים) פועל למען קידום הזכויות של האזרחים הוותיקים בישראל בתחומי בריאות וסיעוד, רווחה, שיכון ודיור, מיצוי זכויות אזרחים ותיקים, טיפול בניצולי השואה, חינוך מבוגרים, תרבות הפנאי, תעסוקה והשבת רכוש יהודי.
בישראל ישנם כ- 900,000 אזרחים ותיקים ששיעורם באוכלוסייה עומד כיום על כ-10%, כאשר עם גידול צפוי בתוחלת החיים צפוי לגדול שיעורם בקרב כלל האוכלוסייה. מציאות זו מחייבת היערכות אסטרטגית של מדינת ישראל. ברוח זו, פועל המשרד בין היתר לשיפור איכות החיים של האזרחים הוותיקים בישראל, להנגשה של שירותים שונים לאזרחים ותיקים, לחיזוק הקשר הרב דורי בחברה הישראלית, לשילוב של האוכלוסייה הוותיקה בשוק העבודה ובחברה בישראל וכן מקיים פעילויות תרבות, השכלה ופנאי לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים.  
 

בין שאר הפרויקטים של המשרד:

שלישי בשלייקס+ החל את דרכו ביולי 2014 כאשר המיזם נועד לאפשר לאזרחים הוותיקים לצאת מהבית, לטייל, לצרוך תרבות, לבלות וליהנות והכל במחירים אטרקטיביים במיוחד עבורם. כמו כן, המיזם נועד לשנות את התודעה בחברה הישראלית ביחס לאזרחים ותיקים ולהכיר בהם כקבוצה חזקה ומשמעותית בחברה. במסגרת המיזם מוצעות לאזרחים הוותיקים מידי יום שלישי הנחות משמעותיות בבתי קולנוע, תיאטראות, מוזיאונים, אתרי תרבות ומורשת בכל רחבי הארץ, ועוד. מוזמנים לגלוש ולהתעדכן באתר.
 
כיתות ותיקים - המשרד לשוויון חברתי מבצע, באמצעות רשויות מקומיות, החל משנת הלימודים שתחילתה בחודש ספטמבר 2014 תכנית הפעלת כיתות אזרחים ותיקים בחטיבות ביניים או תיכונים, וזאת במהלך שעות הלימודים. מטרת התוכנית היא לקיים מסגרות לימוד והעשרה לאזרחים ותיקים תוך חיזוק הקשר הבין דורי שבין תלמידי בתי ספר לבין האזרחים הוותיקים. הלימודים מתקיימים יומיים בשבוע, במשך 4 שעות בכל יום לימוד. 
 
כאן גרים - תכנית של משרד הבינוי והשיכון בשיתוף פעולה עם המשרד לשוויון חברתי, שתבוצע באמצעות התאחדות הסטודנטים, המחברת בין סטודנטים המחפשים פתרונות דיור בעלויות נמוכות, בסמוך למקום לימודיהם, לבין אזרחים ותיקים, כאשר הסטודנטים מבצעים פעילויות שונות למען האזרחים הוותיקים אצלם הם יתגוררו.
 
יחידות סגולה - המשרד מפעיל תכנית "יחידות סגולה" בכ-11 בתי חולים בכל רחבי הארץ. רבים מהאזרחים הוותיקים המאושפזים בבתי החולים אינם מודעים לזכויות שונות להן הם עשויים להיות זכאים עקב השינוי במצבם הבריאותי, עם שחרורם לקהילה. כדי לסייע לאוכלוסייה זו ולהנגיש את המידע שעשוי להגיע לחולה עם שינוי מצבו הבריאותי, המשרד פעל להקמת מוקדים בבתי החולים ברחבי הארץ. מתנדבים שיוכשרו בפרויקט מגיעים למיטותיהם של האזרחים הוותיקים המאושפזים ומיידעים אותם ואת בני משפחותיהם אודות הזכויות הבריאותיות להן הם עשויים להימצא זכאים, כגון: גמלת סיעוד, זכויות והטבות לניצולי שואה, עובדים זרים ועוד.
 
והדרת - מטרת הפרויקט הנה יצירת סביבה תומכת חברתית לאזרחים ותיקים בודדים באמצעות מתנדבי השירות הלאומי – אזרחי לעשייה אל מול האזרחים הוותיקים בבתיהם, במרכזים קהילתיים ובמקומות נוספים. המתנדבים בפרויקט מסייעים, לאזרחים ותיקים בודדים ובנוסף משולבים המתנדבים בפעילות קהילתית בעשרות מרכזים קהילתיים. פרויקט זה מתקיים בקרב האוכלוסייה הכללית וכן בקרב המגזר החרדי ובקרב מגזרי מיעוטים.
 
דרוש ניסיון - במסגרת הפרויקט נעשות פעולות לאיתור מעסיקים שיתכן ומעוניינים להציע תעסוקה בשכר לאזרחים ותיקים, איתור אזרחים ותיקים המעוניינים בתעסוקה כאמור, השמה, עריכת ירידי מעסיקים, ירידי מפגש בין מעסיקים לאזרחים ותיקים וסדנאות למתאימים. התוכנית מפעילה את פורטל ההשמה: www.darush-nisayon.org.il במסגרתה הוקמה פלטפורמה המותאמת לאזרחים ותיקים דורשי עבודה ולמעסיקים.
 
הקשר הרב דורי "מזקנים אתבונן" - המבוצעת באמצעות בית התפוצות, עונה על הצורך בחיבור ערכי וישיר המעודד למידה משותפת של תלמידים ואזרחים ותיקים. במסגרת התכנית נפגשים צעירים וותיקים לתיעוד באמצעים טכנולוגיים פרק בסיפורו המרתק של העם היהודי. דרך פעילות זו, לומד הוותיק מיומנויות מחשב ואינטרנט, והתלמיד נחשף לסיפורו, לערכיו ולמורשתו של האזרח הוותיק. ניתן לראות חלק מהפעילות באתר: ravdori.co.il/Home.aspx.

 

אגף צעירים

אוכלוסיית הצעירים בישראל מונה כשני מיליון צעירים וצעירות בגילאי 18-35 (על פי השנתון הסטטיסטי לישראל של הלמ"ס מס' 65 שפורסם ב-9.2014, כללה אוכלוסיית הצעירים בסוף 2013 1,985,6000 צעירים וצעירות). אוכלוסייה זו מהווה כ-25% מן האוכלוסייה הכוללת.                                                                                                       הצעירים הינם מנוע צמיחה מרכזי למדינת ישראל ומשאב בעל פוטנציאל מהותי לקידום המשק, החברה ואיכות החיים בישראל. לצד זה, אוכלוסיית הצעירים במדינת ישראל הינה אוכלוסייה ייחודית מבחינת צרכים, ולשם מיצוי הפוטנציאל הטמון בה יש ליצור עבורם מענים מותאמים בתחומים כגון השכלה, תעסוקה, מסגרות קהילתיות ועוד. 
בדומה למרבית הצעירים בעולם, המעבר מגיל ההתבגרות לשנות הבגרות ולחיים עצמאיים מציב בפני הצעירים בישראל צמתי הכרעה חשובים, שעתידים להשפיע על המשך חייהם ומכאן גם על עתיד החברה הישראלית. צעירים רבים מוצאים עצמם דווקא בשלב זה מחוץ למסגרות מכוונות וללא מנגנון מסייע. 

 

המשרד לשוויון חברתי קיבל, בהחלטת ממשלה מחודש יוני 2015, אחריות על קידום אוכלוסיית הצעירים בישראל.

אגף הצעירים במשרד לשוויון חברתי מאמין בתפיסה על פיה צעירים הינם משאב וכלי קיבול של ערכים, אותם כל דור מעביר לבא אחריו. לפיכך, מהווים הצעירים מנוף חברתי וכלכלי, אשר יש לתת לו את ההזדמנויות הטובות ביותר להתפתח. 
בהתאם לתפיסה זו, האגף שם דגש על פיתוח יוזמות של צעירים, טיפוח מיומנויות חברתיות ואישיות, מתן הזדמנויות שוות, צמצום פערים בין קבוצות אוכלוסייה בחברה הישראלית, התפתחות חברתית קהילתית ועוד.

 

בימים אלו פועל אגף הצעירים במשרד לשווין חברתי לקידום הפעלת תכנית מעורבות חברתית במרכזי צעירים ברחבי הארץ. נכון לעת הזו, נרשמו לתכנית כ-130 רשויות ברחבי הארץ, והמשרד נמצא במגעים מולן להוצאה לפועל של התכנית.
מעל כל זאת, אגף הצעירים שם לעצמו מטרה להוות גוף מתכלל אשר פועל למען הצעירים ומספק מבט רוחבי בתחומים הנוגעים לכלל הצעירים במדינת ישראל, תוך שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה אשר להם נגיעה בתחום וכן עם ארגונים רלוונטיים בחברה האזרחית. 
הצעירים הם עתיד המדינה, כדי להרוויח מעתיד המדינה אנו נדרשים להשקיע בהם.
 

Top