אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אודות

הרשות עוסקת בתכנון, רישוי ותפעול התחבורה הציבורית. תחום זה כולל טיפול בתכנון  תחבורה ציבורית, פרויקטים להסעת המונים, תכנון לטווח ארוך, הפעלה ורישוי התחבורה הציבורית בחלוקה גיאוגרפית באמצעות מחוזות ( תל-אביב והמרכז, צפון, ירושלים והדרום), תכנון שילוב מערכות התחבורה הציבורית ותשומות לתחבורה ציבורית.
הרשות עוסקת בנוסף  בהיבטים של תכנון סטאטוטורי, הנדסת תנועה , תכנון ופיתוח תשתיות תחבורה ציבורית.
 
יחידה ייעודית עוסקת בתחום רישוי ההיסעים והמובילים בישראל (היסעים פרטיים, מוניות ותיירות, מטענים, חומרים מסוכנים - חומ"ס ומשק לשעת חירום - מל"ח).
הרשות כוללת לראשונה יחידת רגולציה על תחום הרכבות בישראל, תחום זה מופקד על אסדרת ההפעלה והרישוי של הרכבות בישראל, פיקוח ואסדרת  תחומי הנדסת הרכבות ורגולציה על הבטיחות וניהול סיכונים של תחום הרכבות בישראל.
הרשות מופקדת על היבטי התכנון והפיקוח הכלכלי של התחבורה הציבורית. בכלל זה טיפול בתקציבי סובסידיה ופיתוח, עיצוב ופיקוח על מדיניות התעריפים והכרטוס וגם על ביצוע הסכמים ומכרזים עם המפעילים במסגרת מדיניות ההפרטה והגברת התחרות בתחבורה הציבורית בישראל.
הרשות מקדמת טכנולוגיות מגוונות לייעול ושיפור רמת השירות בתחבורה הציבורית באמצעות פיתוח טכנולוגיות מתקדמות לבקרה ואכיפה ההפעלה של התחבורה הציבורית בהתאם לדרישות הרגולציה. קידום הטמעת טכנולוגיות מידע לשיפור הנגישות והמידע לנוסע באמצעי כרטוס חדשניים ושימוש בתשתיות מיחשוב ותקשוב מתקדמות.
הרשות עוסקת בפיקוח ובקרה על רמת השרות בתחבורה הציבורית ובכלל זה מפעילה מערך מפקחים, בקרים, חוקרים ומוקד  ארצי  למידע  ולמענה לפניות הציבור.
הרשות כוללת גם יחידת מטה לתכנון, ארגון ומינהל  למימוש יעדיה בצורה מיטבית (תכנון, תקצוב, תכניות עבודה הדרכה, משאבי אנוש ורווחה, לוגיסטיקה ובקרה).

 חזון

קיום ופיתוח תחבורה ציבורית יעילה ואפקטיבית ברמת שירות מצטיינת לכלל תושבי מדינת ישראל. זאת תוך יצירת אפשרויות שוויונית של חופש תנועה, צדק חברתי ושמירה על בטיחות הנוסעים ואיכות הסביבה.
זאת על ידי מקצוענות, מצוינות, יוזמה, חדשנות ומחויבות של עובדי הרשות למתן שירות מופתי לציבור וקידום השירות הציבורי וערכיו.

ייעוד

הרשות הלאומית לתחבורה ציבורית הינה הגוף המופקד על אספקת תחבורה ציבורית זמינה, נגישה וברמת שירות מצוינת, לכל אזרח במדינת ישראל.
על ידי אסדרה, בקרה, תכנון ותפעול של ענף התחבורה הציבורית ברמה הארצית והמטרופולינית  ובכל אמצעי התחבורה הציבורית בהתאם לצרכים המשתנים של המשק והחברה בישראל.
זאת באמצעות יישום כלים וטכנולוגיות חדשניות ובני  קיימא.

ערכים מעצבים בהתנהלות הרשות

בתהליך הקמת הרשות כגוף עצמאי בתוך משרד התחבורה, הוגדרו הערכים המרכזיים המשמשים כקווים מנחים בהתנהלות הרשות. ערכים אלו משמשים כקו מנחה למימוש הייעוד של הרשות וכבסיס לתרבות הארגונית.
הערכים שהוגדרו כמעצבים העיקריים לפעילות הרשות הם:

ערכים חברתיים

 • איכות השירות, שירות מופתי לאזרח ושיפורו באופן מתמיד
 • צדק חלוקתי, שיוויון הזדמנויות, צדק חברתי, חופש תנועה
 • ראייה ארוכת טווח בת קיימא, קיימות
 • בטיחות שמירת חיי אדם
 • שיתוף  הציבור

ערכים ארגוניים

 • מובילות מקצועית ומקצוענות
 • טיפוח והעצמת העובד - העובד במרכז
 • שת"פ ושיפור מתמיד
 • רעות ולכידות
 • שקיפות

ערכים אישיים

 •  שליחות בשירות הציבור
 • יושר, יושרה, אמינות, הגינות וטוהר מידות
 • יוזמה, חדשנות, יצירתיות ופתיחות
 • דוגמה אישית
 • אחריות

עקרונות המדיניות לאסדרת התחבורה ציבורית בישראל

 • העלאת רמת השירות באמצעות תחרות, פיקוח ואכיפה
 • קידום מואץ של מערכות משולבות להסעת המונים
 • שינוי מיבני בסקטור התחבורה הציבורית
 • ייעול השימוש בתחבורה הציבורית באמצעות טכנולוגיות מתקדמות
 • קידום השקעות בתשתיות תומכות תחבורה ציבורית
 • ארגון מחדש וייעול מערכות התחבורה הציבורית
 • עידוד השימוש בתחבורה ציבורית בקרב אוכלוסיות ומגזרים שונים
 • תמריצים לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית והפחתת הכדאיות בשימוש ברכב פרטי
 • שיפור תדמיתי משמעותי לשימוש בתחבורה הציבורית
 • קידום תחבורה ציבורית מקיימת השומרת על הסביבה

תפקידיה העיקריים של הרשות

 • עידוד השימוש בתחבורה ציבורית ומתן העדפה לתחבורה הציבורית ולתחבורה לא מוטורית על פני הרכב הפרטי.
 • מתן רישיונות למפעילים ("רישיון מפעיל")
 • פיתוח מערכת פיננסית משוכללת, לרבות שכלול ההסכמים הקיימים ומעקב ופיקוח אחר קיום ההסכמים על ידי המפעילים.
 • הגדרת הכלים, התהליכים והתקנים שיש להשתמש בהם ליישום מדיניות התחבורה הציבורית בישראל.
 • אישור  מימון פעילויות של רשויות מטרופוליניות לתחבורה ופיקוח על הביצוע.
 • ניהול התחבורה הציבורית באזורים בהם לא פועלות רשויות מטרופוליניות.
 • ניהול ארצי של נושא הטכנולוגיות, התעריפים, ההתחשבנות (מסלקה), תכנון ארוך הטווח, תכנון מותאם מגזרים  ועוד.
 • ביצוע בקרה אפקטיבית בשטח באמצעים טכנולוגיים משוכללים.
 • שכלול כלי האכיפה ושימוש בכלי אכיפה מנהליים.
 • מתן מידע בזמן אמת לציבור וטיפול יעיל ואפקטיבי בתלונות מן הציבור.

רקע להקמת הרשות

 • החלטת ממשלה מספר 2226 (מיום 12.8.2007) קבעה כי: יש למנות צוות בין משרדי לגיבוש מבנה, תפקידים ואופן התארגנות של רשות ממשלתית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים וכן לבחינת המבנה ואופן הארגון הנדרש לצורך פעילות המטרופולינים (יישום עד סוף 2008). האחריות על יישום ההחלטה הוטלה על שר התחבורה ושר האוצר.
 • הנושא קודם במסגרת פרויקט משותף TWINNING)) עם האיחוד האירופאי. אחד מיעדי הפרויקט שהוגדרו היה  - הקמת רשות ארצית לתחבורה ציבורית.

הפרויקט לווה על ידי ועדת היגוי בין משרדית שהורכבה מנציגי משרד האוצר, משפטים, נציבות שירות המדינה ונציגי משרד התחבורה. ועדת ההיגוי אישרה את התוואי האסטרטגי. תוואי אסטרטגי זה הגדיר את הרשות כיחידת סמך משרדית והיווה בסיס לגיבוש המבנה הארגוני של הרשות הארצית.

 • במסגרת החלטת ממשלה מספר 3988 (מיום 18.12.2011) הוחלט להטיל על שר התחבורה והבטיחות בדרכים, על נציב שירות המדינה ועל הממונה על התקציבים במשרד האוצר לבצע הפעולות הנדרשות להקמת רשות ארצית לתחבורה ציבורית כיחידת סמך במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים עד ליום 1 ביוני 2012.

מען ודרכי התקשרות

הנהלה
בנין ג'נרי B, רחוב בנק ישראל 7, ת.ד 867. הקריה, ירושלים.
טלפון 8787*.
מחוז ירושלים והדרום
בנין ג'נרי B, רחוב בנק ישראל 7, ת.ד 867. הקריה, ירושלים.
טלפון 8787*.
מחוז תל אביב והמרכז
בית נכסים, רחוב המלאכה 8, תל אביב, 61570, ת.ד 57109
טלפון: 03-5657272. 
מחוז חיפה והצפון
שדרות פל-ים 15 א', חיפה 31999, ת.ד 9794 חיפה 31097
טלפון: 04-8632000.

קבצים להורדה
Top