אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אודות

משרד האנרגיה אחראי על משקי האנרגיה ומשאבי הטבע של מדינת ישראל: חשמל, דלק, גז בישול, גז טבעי, התייעלות אנרגטית, מים, ביוב, חיפושי נפט, מחצבים, מחקר מדעי האדמה והים ועוד. 
המשרד מפקח על הגופים הציבוריים והפרטיים המעורבים בתחומים אלו, ופועל להבטחת מענה הולם לצרכי האנרגיה והתשתית המשתנים של המשק, היום ובעתיד, ברמות גבוהות של אמינות, זמינות, יעילות ואיכות, תוך הסדרת השוק, הגנה על הצרכן ושמירה על הסביבה. 
המשרד מקדם ניצול מושכל ויעיל של משאבי הטבע, שיבטיח קיימות לאורך זמן והיערכות נכונה כנגד סיכוני טבע, תוך תכנון ארוך טווח ופיתוח בר קיימא, באמצעות יצירה ויישום של בסיס מדעי וטכנולוגי הולם.
 
אתגרי התשתיות של ישראל
הכלכלה הישראלית מצויה מזה מספר שנים בתנופת צמיחה, אשר מתבטאת גם בגידול מתמיד בצרכי האנרגיה שלה. עם זאת, עקב מצבה הגיאופוליטי, מדינת ישראל היא "אי בודד" בכל תחומי האנרגיה ואינה יכולה להישען על תשתיות במדינות שכנות, כמקובל בעולם. 
משרד האנרגיה מתמודד עם אתגרים מורכבים וייחודיים אלה בדרכים רבות, ומקדם גיוון באספקת מקורות האנרגיה שישחררו את ישראל מתלות מלאה במקורות הספקה מוגבלים. בין היתר מקדם המשרד את פיתוח משק הגז הטבעי לצריכה מקומית ולייצוא, יבוא ימי של דלקים וייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים. במקביל, המשרד מעודד חיסכון והתייעלות אנרגטית בשאיפה להפחתה וניהול מושכל של הביקושים.
 
ייעוד המשרד
משרד האנרגיה ייזום, יוביל ויבצע מדיניות בתחומי האנרגיה ומשאבי הטבע על מנת להבטיח את אספקת צרכי האנרגיה והמים של המשק, בשגרה ובחירום, ואת פיתוח אוצרות הטבע בישראל. 
המשרד ימלא את ייעודו מתוך מחויבות לשיפור איכות החיים של הציבור ואחריות לצמיחה בת קיימא של המשק הישראלי, כשליחות ציבורית ולאור ערכים של אמינות, מצוינות ומקצועיות.
למימוש ייעודו, המשרד פועל בכיוונים העיקריים הבאים:
קביעת מדיניות בתחומי הגז, החשמל, המים והסייבר בטווח הקצר והארוך, במטרה לפתח את המשק וליצור ודאות רגולטורית
תכנון, ביצוע פעולות וחקיקה לצורך יישום מדיניות
יצירת תשתית רגולטורית לצרכי פיתוח, פיקוח ובקרה
פיתוח המומחיות והמקצועיות של צוות המשרד
 
מטרות ויעדים
משרד האנרגיה הגדיר את היעדים המרכזיים בתחומי אחריותו בראייה אסטרטגית, וקבע על פיהם צעדים אופרטיביים ורגולטוריים שיסייעו למדינה להתמודד בהצלחה עם אתגרים קיימים ועתידיים ולהבטיח לאזרחיה תשתיות מים ואנרגיה אמינות, יעילות, בטוחות וירוקות. לשם כך מעודד המשרד מחקר ופיתוח אנרגיות מתחדשות ובהן תחליפי נפט, רשתות חכמות והתפלת מים בטכנולוגיות חדשניות. 
 
יעדים רב-שנתיים
חיזוק החוסן הלאומי באמצעות גיוון מקורות האנרגיה והבטחת אמינות האספקה, בשגרה ובחירום
שיפור איכות החיים באמצעות הובלת משק אנרגיה יעיל, בר-השגה, בר-קיימא ובטיחותי
חיזוק כלכלת ישראל באמצעות פיתוח משק גז טבעי אפקטיבי ומשמעותי
קביעת מדיניות ארוכת טווח ואסדרה מתאימה במשק החשמל
עידוד יזמות, חדשנות והתייעלות אנרגטית במשק האנרגיה
 
יעדים אגפיים
 
מינהל אוצרות טבע
איתור משאבי טבע חדשים
ניצול יעיל של המשאבים הקיימים תוך צמצום הפגיעה בטבע
הבטחת ביצוע פעולות כרייה וחציבה כחוק
רשות הגז הטבעי
אסדרה רגולטורית של משק הגז הטבעי
הרחבת השימוש בגז הטבעי, וחיבור צרכנים
יצירת תנאים מיטביים ומאוזנים להמשך פיתוח מערכת ההולכה ורשת החלוקה של הגז הטבעי
אגף שימור אנרגיה ומים
קידום התייעלות אנרגטית במשק הישראלי
הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה בתחום שימור האנרגיה והמים
פיתוח תשתיות מים
מדען ראשי
יצירת תשתית ידע מערכתית מקיפה למשק האנרגיה והמחצבים בישראל בראייה ארוכת טווח
עידוד חדשנות ויזמות
הכנת משק האנרגיה לאתגרים עתידיים
מינהל הדלק והגז
הגברת הבטיחות בתחום הדלק והגפ"מ
הרחבת השימוש בתחליפי דלקים
יצירת רציפות אנרגטית בתחום הדלק והגפ"מ בשגרה ובחירום
שיפור התחרות בתחום הדלק והגפ"מ
פיתוח משק אנרגיה יציב ואיכותי
אגף תכנון פיזי
גיוון מקורות האנרגיה במדינה
הגדלת היתירות לאספקת אנרגיה ומים
תכנון תשתיות עבור דיור ותעשייה בטווח הקצר והארוך
שמירה על עתודות קרקע וייעול השימוש בקרקע
 
 
Top