אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אודות

נציבות שירות המדינה (נש"מ) רואה את יעודה כארגון המטה האחראי והמוסמך לניהול ההון האנושי והמערך הארגוני בשירות המדינה. נש"מ מופקדת על ייזום, הובלה, הכוונה, הנחלה ובקרה של מערך ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, תוך הבטחת ערכיו, מצוינותו ותקינות התנהלותו של שירות המדינה - על ארגונו, יחידותיו וכלל עובדיו.

הנציבות אחראית מכוח החוק והחלטות הממשלה לתחומים הבאים:
 

 • אישור המבנה האירגוני במשרדי הממשלה וביחידות הסמך;
 • אישור התקנים בשירות המדינה;
 • קביעת מסלולי הקידום לתפקידים שונים בשירות;
 • קליטת ומינוי עובדים;
 • הכשרה והדרכה של עובדים לשיפור רמת השכלתם ומיומנותם המקצועית;
 • טיפול בתחום הרווחה של עובדי המדינה;
 • טיפול במשמעת ואכיפתה בשירות המדינה;
 • קידום האיכות והמצוינות בשירות המדינה;
 • קידום מעמד האישה בשירות המדינה;
 • גיבוש מדיניות תנאי שירות וטיפול בפניות עובדים;
 • מתן ייצוג הולם לקבוצות מיוחדות על-פי חוק המינויים;
 • טיפול בפרישה של עובדים לגמלאות.

 סמכויותיה של הנציבות נקבעו בחוקים שונים הנוגעים לעובדים בשירות המדינה ובתקשי"ר (תקנון שירות המדינה).

Top