אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

הקדשות

בתי הדין הרבניים אמונים על הטיפול בהקדשות הדתיים. הקדש דתי הינו מסירת נכס על ידי מקדיש בפני בתי הדין, לטובת מטרה ציבורית, שתתנהל על ידי בתי הדין הרבניים. ככלל, הקדשת נכסים לטובת מטרה דתית או חברתית, טעונה החלטת כינון ההקדש על ידי בית הדין הרבני.
 

מדריכים ומידע

מקור המונח "הקדש" ביהדות, מצוי במקומות רבים בתנ"ך. בראשית תקופת הכיבוש הבריטי של ארץ ישראל נשאבה סמכות השיפוט של בית הדין הרבני בעניני הקדשות. תקנות כנסת ישראל שהותקנו מכח פקודת העדות הדתיות, הסדירו את סמכות לשכות הרבנות (בתי הדין האזוריים) לפקח על ההקדשות הדתיים ולהיות אמונים על ניהולם הפנימי.
פסיקת בית המשפט העליון קובעת כי ההקדש הדתי מהווה מוסד משפטי עצמאי, המהווה ישות משפטית עצמאית באספקטים מסויימים.
יחידת הרישום והפיקוח על ההקדשות מנהלת פנקס הקדשות ייעודי, שבו נרשמים כלל ההקדשות הדתיים באופן מרוכז ושיטתי. מטרת הרישום היא לאפשר פיקוח ובקרה נאותים על התנהלות ההקדשות הדתיים.
בהתאם לנוהל מנכ"ל בתי הדין הרבניים, נקבעה פריסה גיאוגרפית של הדיונים בתיקי ההקדשות ומינוי שלושה הרכבי הקדשות בבתי הדין בירושלים, בתל אביב ובחיפה.
יחידת הרישום והפיקוח משמשת כנציבת פניות הציבור בכל הנוגע להקדשות הדתיים בישראל, בהקשרים קונקרטיים הנוגעים להתנהלות הקדשות והאפוטרופוסים שלהם ובנושאים עקרוניים הנוגעים למעמד ההקדשות הדתיים והרגולציה הרלוונטית.
Top